Ca mắc Covid 19 tại Việt Nam

Covid19 - Adm Search
700 ca nhiễm
Ho, sốt

BN700 Nữ 55 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN699 Nữ 42 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN698 Nữ 58 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN697 Nam 70 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN696 Nữ 63 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN695 Nam 75 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN694 Nữ 51 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN693 Nữ 55 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN692 Nữ 29 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN691 Nam 65 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

690 Nữ 49 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN689 Nữ 41 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN688 Nam 49 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN687 Nữ 37 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN686 Nữ 65 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN685 Nữ 39 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN684 Nam 59 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN683 Nữ 55 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN682 Nam 30 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN681 Nữ 25 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN680 Nam 1 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số F1 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020

Ho, sốt

BN679 Nam 44 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Nhập cảnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu trên chuyến bay IO4405

5/8/2020

Ho, sốt

BN678 Nữ 13 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ĐÀ NẴNG

5/8/2020

Ho, sốt

BN677 Nam 17 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ĐÀ NẴNG

5/8/2020

Ho, sốt

BN676 Nữ 39 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ĐÀ NẴNG

5/8/2020

Ho, sốt

BN675 Nam 41 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ĐÀ NẴNG

5/8/2020

Ho, sốt

BN674 Nữ 34 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ĐÀ NẴNG

5/8/2020

Ho, sốt

BN673 Nữ 10 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ĐÀ NẴNG

5/8/2020

BN672 Nam 37 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số BN469 Bệnh viện Đà Nẵng

4/8/2020

BN671 Nam 33 tuổi, người Việt Nam
Nguồn nhiễm: Cộng đồng từ ca số BN524 Bệnh viện Đà Nẵng

5/8/2020